sje 2

 

Bešir el-Ibrahimi, rekao je: ”Narod koji za sebe ne radi ono što mu koristi i što ga usrećuje,

drugi će za njega raditi ono što mu šteti i što ga unesrećuje. Narod koji se ne srdi zbog izgubljene slave, bit će zadovoljan stečenim poniženjem, a narod koji svađe i razilaženja uzme za svoju lađu, utopit će se u njihovim valovima.

Narod koji svoju mladost ne oplemenjuje znanjem i obrazovanjem, uništava glavnicu svoga imetka, a narod koji ne posjeduje bogatstvo ahlaka i morala, požuruje svoju propast.”

Mustafa el-Siba'i, rekao je: ”Neprijatelji reformi i preporoda u svakom društvu su tri skupine ljudi: skupina koja reformu smatra gubitkom svojih nematerijalnih interesa poput prestiža i vlasti, skupina koja reformu smatra gubitkom svojih materijalnih interesa, kao što su novac i slava, i skupina čiji su umovi isuviše skučeni da bi razumjeli motive i koristi reforme. Najopasnija za reformski pokret je prva skupina, a ako se ove tri skupine udruže u borbi protiv reforme i preporoda, onda će reforma postati teret koji samo odlučni ljudi mogu nositi, i borba u kojoj će samo oni najhrabriji i najodlučniji biti postojani.”    saff.ba